Interne tilskudd

Vi har noen interne støtteordninger som fylkes- og lokallag kan søke på. Tilskuddene kan variere over tid. For tiden har vi følgende tilskudd:

1. Midler fra eget fond
2. Velferdsmidler
3. Støtte til regionsamlinger
4. Støtte til tiltak/arrangementer for brukerrepresentanter
5. Støtte til arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

1. Midler fra eget fond

Ved Mental Helse sitt årsoppgjør for 2020 vedtok sentralstyret at det skulle avsettes midler, kr 2 millioner, til bruk av lag til aktiviteter som understøtter Mental Helses primære aktiviteter. Både fylkes- og lokallag kan søke. De lag som ønsker å søke bes lese retningslinjer for tilskudd fra fondet og fylle ut søknadsskjema.

Søknad sendes Siri Bråtane

Søknadsfrist: fortløpende

2. Velferdsmidler

Fylkes- (og lokal)lag kan søke Velferdsmidler gjennom Mental Helse sentralt. Søknads- og rapporteringsfrist er 15. mars hvert år.

Formålet med velferdsmidlene er å bidra til å understøtte Mental Helses visjon om at alle mennesker skal leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Det skal legges til rette for at velferdsmidlene kommer så mange medlemmer til gode som mulig, enten ved at fylkeslaget fordeler midler videre til lokallag, eller ved at fylkeslaget tilrettelegger for velferdsaktivitet som tilbys medlemmene i fylket.

For å få tildelt midler må rapportering av midler tildelt foregående år være godkjent av administrasjonen.

Slik søker dere:

Skjema 3 – søknadskjema benyttes til søknad om velferdsmidler for inneværende år hvor opplysninger om aktiviteter/tiltak/formål fremkommer. Legg gjerne med et enkelt budsjett for aktiviteten.

Det er fylkeslagene som kan søke velferdsmidler. Dersom fylkeslagene ønsker å viderefordele midler til lokallagene, må det framkomme av søknaden. Fylkeslaget må da sende informasjon til lokallagene om at de må søke fylkeslaget om midler til tiltak de ønsker å gjennomføre.

Tilsagn om midler forutsetter fullstendig årsrapportering fra samt rapportering for de velferdsmidlene dere mottok året før.

Rapporter og søknad sendes til: Siri Bråtane innen 15. mars.

Rapportering av velferdsmidler:

Krav til rapportering:

  1. Dersom midlene er fordelt til lag føres dette i samleskjema – Skjema 4.
  2. Dersom alle midlene er brukt i fylkeslaget fylles Regnskapsskjema ut -Skjema 2. Dette vedlegget kan også brukes av lokallagene som en del av fylkeslagenes kontrollrutiner.
  3. Dersom midlene kun delvis er viderefordelt til lokallagene fylles begge skjemaene ut.
    Summen av midler viderefordelt til lokallagene føres på en linje i skjema 2 og er spesifisert i skjema 4.

Vedrørende pkt 1.
Fylkeslagene utfører den kontroll de føler er nødvendige. Samleskjema fylles ut og skjemaet signeres.

Vedrørende pkt 2.
Fylkeslagene fyller ut og signerer

Vær oppmerksom på:
– detaljer (BILAG) i regnskapet må kunne fremvises på forespørsel.
Dette betyr at lagene må ha kopier av bilag som angår velferdsmidlene og oppbevare de i egen mappe for eventuell kontroll. Sentralleddet kan kontrollere fylkeslagene og fylkeslagene kan kontrollere lokallagene.

Spørsmål bes rettet til organisasjonsrådgiverne i Mental Helse:

Jonas Ørnes Andersen: 92 97 63 95 / jonas@mentalhelse.no
Viken, Vestfold og Telemark

Erik Fransson: 94 09 36 62 / erik.fransson@mentalhelse.no
Rogaland, Vestland og Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

Rune Mikkelvik: 92 92 26 40 / rune.mikkelvik@mentalhelse.no
Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag

3. Midler til regionsamlinger (fylkeslag) 2023

Som tidligere er det mulig å få støtte til regionsamlinger for 2023. Vi ber om en enkel søknad med tema for møtet og budsjett. En forutsetning for å få tilskudd er at tidligere mottatt tilskudd er rapportert.

Søknad sendes Siri Bråtane

4. Oppfølging av brukerrepresentanter

Fylkeslagene kan søke om støtte til samlinger eller andre tiltak som har til hensikt å ta vare på og å utvikle våre brukerrepresentanter.

Søknadsfrist: fortløpende.

Søknad sendes Siri Bråtane

5. Støtte til arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

Fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke støtte til gjennomføring av Verdensdagsarrangementer og / eller markeringer. Denne støtten kommer i tillegg til de forskjellige pakkene man kan bestille fra Verdensdagen. Arrangørpakker bestilles av Verdensdagen på vanlig måte.

Formålet med ordningen er å stimulere til enda større aktivitet i Verdensdagsperioden i våre fylkes- og lokallag. Midlene må brukes i kampanjeperioden (to uker før og to uker etter 10. oktober).

Kun fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke, men arrangementet kan gjerne være i samarbeid med andre. Max søknadsbeløp: 20 000,- kr
Arrangementet må registreres i Verdensdagens kalender for å kunne få støtte, og laget må ha sendt inn fullstendig årsrapportering. Registrer arrangementet her.

Søknad sendes Siri Bråtane innen 15. juni.