Folk sitter rundt et bord, vi ser hendene deres med penn og papir.

Kurs og opplæring

Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte

Kurs og opplæring

Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Mental Helses formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkehelseopplysning, formidling av brukererfaring og ved å skape møteplasser for våre medlemmer og andre interesserte. Kursvirksomheten er et viktig ledd i dette. Kunnskap om styreverv og oppgaver i organisasjonen, om hvordan laget kan få ut saker i media og om brukermedvirkning og kommunikasjon, gir trygghet og mot til å utføre oppgavene en har påtatt seg. I tillegg vil innsikt i et tema gi både bedre motivasjon og utførelse av oppgavene.

Fylkes- og lokallagene arrangerer hvert år en mengde kurs både innen organisasjonsarbeid og innen andre felt. Disse kursene er en viktig arena for sosialt samvær, nettverksbygging og hygge. Disse kursene fremmer også mestring og deltakelse i samfunnet. God kursaktivitet fremmer organisasjonens utvikling og er positivt for våre medlemmer. Studiearbeid og studieaktiviteter i Mental Helses lokal- og fylkeslag er voksenopplæring i praksis.

Kurs i Mental Helses kursportefølje:

Organisasjonen har utviklet egne kurs og utdannet kursledere fra egne rekker som holder kurs i regi av fylkeslagene eller Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP):

  • Organisasjonskurs
  • Rollen som brukerrepresentant
  • Politisk påvirkning
  • Konflikthåndtering