Finansiering

Her finner dere tips til hvor dere kan søke penger for å drifte lagets aktiviteter, og hvordan dere kan utforme en god søknad.

Finansiering av aktivitet i laget

Et vanlig spørsmål lagene står ovenfor er ofte hvordan lagets aktiviteter og drift skal finansieres. Etablerte lokal- og fylkeslag har ofte god rutine på hvor de kan søke penger, men noen ganger kan det være nødvendig å tenke nytt, enten fordi man mister tilskudd fra tidligere finansieringskilder, eller man ønsker å sette i gang et spesifikt prosjekt. Ofte kan det være lettere å få midler til konkrete prosjekter eller aktiviteter, enn til ordinær drift. Det er likevel viktig å jobbe for at man har en stabil og trygg økonomi som dekker driftsutgiftene man har. Den type utgifter er det som regel lettest å få dekket fra offentlige myndigheter. For fylkeslagene betyr det i all hovedsak regionale og lokale helseforetak. For lokallagene betyr det i all hovedsak kommunen og/eller bydel.

Nye lag får et etableringstilskudd fra Mental Helse sentralt på kr. 5000,-. I tillegg så er det mange fylkeslag som støtter nyetablerte lokallag økonomisk.

En viss andel av medlemskontingenten blir utbetalt til lagene. Kontingenten fordeles som følger: 45 % til fylkeslaget og 55 % til lokallaget. Kontingentandelen blir utbetalt etterskuddsvis, det vil si at man får utbetalt pengene i løpet av våren på bakgrunn av antall medlemmer 31.desember året før. Dette forutsetter at man har levert fullstendig årsrapportering innen fristen. Tilbakeføring av kontingentandel fra sentralleddet til fylkeslag skal skje innen utgangen av første halvår, det samme gjelder tilbakeføring fra fylkeslag til lokallag.

Det er også vanlig at lokallag søker midler fra kommunen og/eller bydelen. Det kan enten være midler over helse- og sosialbudsjettet, kulturmidler (tilskudd til frivillige organisasjoner), eller eventuelt andre aktuelle tilskuddsordninger. Søknadsfrister og retningslinjer varierer. Det er viktig å gjøre seg kjent med de ordningene som gjelder i deres kommune og/eller bydel.

Fylkeslagene søker om tilskudd fra lokale- og regionale helseforetak, samt fylkeskommunen. Det er viktig at ikke lokal- og fylkeslag kjemper om de samme midlene, så det er lurt å være bevisst på at man søker midler fra «riktig nivå» når man søker midler til lagene.

Inntektsbringende arbeid

Når det gjelder inntektsbringende arbeid for lokal- og fylkeslag er det flere tiltak man kan gjøre lokalt. For eksempel:

Grasrotandelen


Med litt innsats fra lokal- og/eller fylkeslagets side, så kan Grasrotandelen være en god kilde til frie inntekter for laget. For å få tilgang til Grasrotandelen må man ha et organisasjonsnummer. Husk å krysse ut for at laget ønsker å være en del av Grasrotandelen når man sender inn papirer til Brønnøysundregistrene.

En enkel og rimelig måte å gjøre dette på er å ordne flyers med Mental Helses «strekkodebilde» slik at det lett kan deles ut og skannes i skranken når man leverer tipping/lotto/etc., samt å trykke opp plakater å henge i lokale butikker med Mental Helses grasrotandel der dette tillates. Mye materiell ligger klart til nedlasting på Grasrotandelens nettsider.

ProsjekterAndre inntektskilder kan være prosjekter. Dersom dere har en Idé til et godt prosjekt eller aktivitet, kan det være en god Idé å søke prosjektmidler. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være strenge krav til kvalitet på de prosjektene man søker midler til. Det er også viktig å huske at prosjektet skal passe organisasjonens formål. Under følger noen tips til hvordan dere kan bygge opp søknaden.

Tips til en god prosjektsøknad:

Bakgrunn for prosjektet: Hvordan er situasjonen i dag? Beskriv området dere ønsker å gjøre noe med og hvordan deres prosjekt vil bedre situasjonen. Fortell hvorfor dere vil sette i gang prosjektet.

Mål med prosjektet: Hva vil dere oppnå? Del gjerne inn i overordnede mål og delmål. Overordnede mål er langsiktige, mens delmålene er det dere konkret vil få til med prosjektet.

Fremgangsmåte og handlingsplan: Hva skal gjøres? Fortell leseren hvordan dere skal legge opp prosjektet, og hvilke konkrete tiltak/aktiviteter dere skal ha. Lag en handlingsplan over når dere skal gjøre hva.

Prosjektets betydning: Hva vil prosjektet føre til? Hva betyr det for de som får være med? Hvilken betydning har det for situasjonen dere beskrev som bakgrunn for prosjektet? Ta gjerne med at en krone til frivillig arbeid gir elleve tilbake.

Budsjett: Sett opp en oversikt over kostnader og inntekter. For eksempel leie av lokaler, utstyr, eventuelt honorarer og administrasjon. Det er viktig at budsjettet er realistisk i forhold til kostnadene.


Les nøye hva som står i retningslinjene for støtteordningen. Hva slags prosjekter gis det støtte til, og hvilke formelle krav må søknaden inneholde? Mange søknadsordninger har også ferdige skjemaer som må benyttes. Sørg for å fylle ut skjemaene så nøyaktig som mulig. Mange institusjoner behandler ikke uferdige søknader. Få gjerne noen til å lese gjennom søknaden og komme med innspill.

Dersom dere får midler må dere rapportere i etterkant. Det er viktig å sette seg inn i hvilke krav som stilles til rapporteringen. Et tips kan være å lage en “delrapport” underveis, slik at dere har bedre kontroll. Det samme gjelder prosjektregnskap. Pass nøye på bilagene dere får underveis. Sist, men ikke minst, husk å sjekke alle frister!

Spør gjerne din organisasjonsrådgiver om råd og veiledning i forbindelse med søknadsskriving, rapportering og tilskudd.

Elementer fra Organisasjonshåndboka til Frivillighet Norge er brukt i denne artikkelen.