Håndtering av varsel

Det er viktig at du som varsler får god bistand. Under ser du hvilke rutiner som gjelder for behandling av varslingssaker i Mental Helse.

Organisasjonsrådgiver er mottaker av varselet og er ansvarlig for videre fordeling av saken. En varslingssak vil alltid følge linjen. Hvis personen det varsles om er nærmeste leder hopper man over et nivå (eksempel: dersom varselet gjelder en lokallagsleder vil varselet gå til fylkesleder.)

Et varsel vil alltid være fortrolig, og informasjon om at du har varslet og hvem du er, vil kun deles med de som skal behandle varselet fra deg. Det er viktig at du som varsler alltid skal føle deg trygg. 

Motta

Mottager av varselet bekrefter at varselet er mottatt og informerer om videre saksgang.

Avklare

Innledende undersøkelser av den som mottar varselet.
– Er saken et varsel?
– Er saken en hastesak?
– Hvem er rett mottager av varselet?

Undersøke

-Kartlegge forholdene gjennom dialog med varsler og den / de det har blitt varslet om.
-Innsamling av informasjon og dokumentasjon

Konkludere

-Saksbehandler(ne) konkluderer.
-Konklusjonen begrunnes.
-En konklusjon i en varslingssak ender enten med tiltak, eller sendes videre til generalsekretær som en sanksjonssak (se rutine for sanksjonssaker).

Spørsmål om varsling?

Kontakt seniorrådgiver, Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649
e-post: brata@mentalhelse.no