To gutter

Hvordan hjelper vi gutta?

Nå er det laget en ny fagressurs for helsesykepleiere om hvordan de kan nå ut til gutta. «Hvordan hjelper vi gutta?» er støttet av DAM-stiftelsen og er laget i samarbeid med Mental Helse.

Publisert: 19. mai 2021

Ressursen bygger på innspill om god praksis fra helsestasjoner som har jobbet særlig godt med dette. Den er ment å inspirere helsesykepleiere over hele landet til å ta grep som ikke krever store ressurser, men som kan gjøre tjenesten mer tilgjengelig og relevant for gutter.

Silje Berggrav, som er prosjektleder, presenterte fagressursen i dag på et seminar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombudet

Silje har jobbet som prosjektleder for en rekke kartlegginger og rapporter for Redd Barna, om barn og unges digitale liv og utfordringer, vold og seksuelle krenkelser.

– Jeg har gjennomført mange fokusgrupper med unge, og jeg har sett at jenters opplevelser, tanker og erfaringer ofte har fått mer plass. Guttenes utfordringer har kommet mer i bakgrunnen. Guttene uttrykker seg på litt andre måter og gjerne litt mer lavmælt enn jentene. Jeg har ofte måttet lese mer mellom linjene for å se hva de sliter med. Det er ingen tvil om at gutter har mange av de samme utfordringene som jenter, men at de trenger en annen tilnærming fra de som jobber i hjelpeapparatet, sier Silje.

Hun har samarbeidet tett med Landsgruppen av helsesykepleiere, og håper at fagressursen tas godt i mot av alle som jobber med barn og unge.

Nettressursen kan du laste ned her:

Om prosjektet

Utviklingsprosjektet med oppstart våren 2019 er nå avsluttet. Resultatet er ny kunnskap i en omfattende veileder for ansatte i skolehelsetjenesten, og andre helsearbeidere som jobber med ungdom.

Totalt sett er psykiske lidelser ganske likt fordelt mellom kjønnene, men det er store forskjeller i forekomsten av enkeltlidelser. Kvinner er overrepresentert med internaliserende lidelser (indre-rettet) som depresjon, angst og fobier. Menn rapporterer oftere om eksternaliserende plager (retter seg mer mot omgivelsene), slik som konsentrasjons- og atferdsproblemer. Fagfolk mener dessuten at biologiske ulikheter kan være med på å forklare forskjellene i menn og kvinners psykiske helse.

Guttevennlige tilbud

Målsettingen med «Hvordan skal vi hjelpe gutta?» var å innhente kunnskap om hva som skal til for at gutter i større grad oppsøker skolehelsetjenesten. Veien til svarene har vært innom mange felt. Veilederen bygger på kunnskap fra relevant litteratur og intervjuer med fagfolk som jobber innenfor feltet.

Hjelp til hjelperne

I del 1 presenterer vi ti forslag til tiltak for å rekruttere og tilrettelegge for at flere gutter oppsøker tjenestene. Vi gir eksempler på god praksis basert på intervjuer med ansatte i skolehelsetjeneste, og ved helsestasjoner som har jobbet aktivt for å nå ut til gutter. I del 2 presenterer vi gruppeøvelser som kan bidra til å starte praten. Ikke minst få gutta til å reflektere rundt temaer som maskulinitet, identitet, selvfølelse, vennskap og mental helse.

Forskningsprosjektet «Hvordan skal vi hjelpe gutta?» er finansiert av Stiftelsen DAM via Mental Helse.