Illustrasjonsbilde jente trist ser ned

Liv kan gå tapt – Foreldresupport ber om krisebevilgning

Det er et økende behov for krisehjelp til foreldre som sliter. Mental Helse og flere andre organisasjoner ber nå barne- og familieministeren om krisebevilgning til Foreldresupport.


Telefon – og chattetjenesten Foreldresupport ble etablert 1. mars 2020, og er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og Stine Sofies Stiftelse.

– Det har vist seg både viktig og riktig å etablere dette tilbudet. Antallet henvendelser har gått i været, og har i 2024 vært på mellom 800 og 900 per måned.
Vi henvender oss nå til statsråden og Stortinget fordi vi er svært bekymret for bærekraften i tjenesten. Dette skyldes både økningen i antallet henvendelser, men særlig graden av alvor knyttet til henvendelsene som kommer, står det i brevet til barne- og familieminister, Kjersti Toppe.

13 organisasjoner har skrevet under på brevet til statsråden.

Organisasjonene viser spesielt til den bekymringsfulle økningen av alvorlige henvendelser som gjelder vold i nære relasjoner, planer om drap og selvdrap. Dette er også i tråd med den utviklingen vi har sett hittil i år, med urovekkende mange gjennomførte partnerdrap.

Frykter at liv kan gå tapt


Foreldresupport sine veiledere opplever nå mye oftere enn før at de blir sittende alene med foreldre som sliter voldsomt i livene sine, og hvor det kan stå om liv.

– Vi vet at liv kunne ha gått tapt uten Foreldresupport, som har avverget både drap på barn, partner og selvdrap. Dette er henvendelser som det er krevende å veilede på, og som tar mye tid. Noen ganger blokkeres andre fra å ta kontakt, fordi det bare er en person på vakt av gangen

Det forteller daglig leder i Mental Helses svartjenester, Aslaug Timland Dale.

Det er heller ikke rom for i større grad å kunne følge opp samtaler i etterkant eller underveis når bemanningssituasjonen er som den er.

– Det er ikke forsvarlig med én veileder på vakt, verken av hensyn til foreldre som tar kontakt eller av hensyn til veilederne selv. Vi har i svært begrenset grad mulighet til debriefing, fagutvikling eller avlastning, og frykten for sykefravær blir en stadig større trussel, sier Timland Dale, og fortsetter:

– Det er, slik budsjettet er per nå, heller ikke rom for å dekke opp vakter ved fravær som egenmeldinger eller ferier i 100 %. Dette medfører da at tjenesten er stengt, fortsetter Timland Dale.

Foreldresupport ber om krisebevilgning: – Må dobles


Foreldresupport ber om krisebevilgning: Organisasjonene er derfor kommet frem til at det er helt nødvendig å utvide tilbudet og styrke bemanningen. Fra å være en veileder per vakt, til å være to veiledere per vakt, hele døgnet. Fravær må også dekkes inn, og det er nødvendig å sikre fagutviklingen av personalet.


– Vi som underskriver dette brevet ber på denne bakgrunn om en akutt tilleggsbevilgning på to millioner kroner for å kunne bemanne opp tjenesten, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Videre ber vi om en varig dobling av budsjettet til Foreldresupport i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.


Etterdønningene etter koronapandemien, i kombinasjon med dyrtid, store kriser, krig i våre nærområder og generell usikkerhet, blant annet som følge av svært mye informasjon på nett, har bidratt til en stor belastning og mye usikkerhet hos mange foreldre.

– Dette merker alle våre organisasjoner. Å styrke lavterskeltilbudene vil kunne avlaste andre, og langt dyrere tilbud. Veilederne på Foreldresupport opplever at et økende antall foreldre strever med både regulere seg selv og barna sine, noe det også meldes om fra barnehage og skole. Dette er også en risiko med tanke på risiko for vold.

Økende press på Foreldresupport


Ettersom stadig flere blir klar over betydningen av de første tusen dagene i barns liv, samtidig som de blir oppmerksomme på at Foreldresupport finnes (for eksempel gjennom utbredelsen av Stine Sofie Foreldrepakke), vil presset fortsette å øke.

– Det er myndighetenes ansvar å legge til rette for at foreldre kan få god hjelp og støtte når de trenger det, i tråd med budskapet fra regjeringens egen Opptrappingsplan mot vold og overgrep. Barn er prisgitt sine foreldre, og foreldre trenger et lag rundt seg.

Styrken til Foreldresupport er at dette er et døgnåpent tilbud som er der på foreldrenes egne premisser. Foreldresupport hjelper til med å koble på videre hjelp, og ufarliggjør det å være ærlige med instanser som barnevern, lege og krisesenter. Foreldresupport er også med på å få fram et helhetlig bilde av det foreldrene og barna står i.

Mental Helses Hjelpetelefon drifter Foreldresupport og Stine Sofies Stiftelse har stått for opplæringen av medarbeidere som betjener telefonen og chatten. Foreldresupport er et forebyggende tiltak for å styrke bekjempelsen av vold og overgrep i nære relasjoner.

Brevet er underskrevet av:


Mental Helse
Fagrådet til Mental Helses svartjenester
Stine Sofies Stiftelse
Kripos ved Barnevoldsavsnittet og Kåre Svang (etterforskningsleder og fagspesialist på alvorlig vold mot barn)
Landsforeningen 1001 dager
Rådet for psykisk helse
Jordmorforbundet
Jordmorforeningen
Barnesykepleierforbundet
Prematurforeningen
Løvemammaene
Ammehjelpen
Barn av Rusmisbrukere

Illustrasjonsfoto svartjenestene
Foreldresupport ber om krisebevilgning: Foreldresupport mottar svært mange henvendelser daglig på både telefon og chat. Flere organisasjoner ber nå statsråd Kjersti Toppe om en dobling av bevilgningene for å kunne hjelpe foreldre som sliter. (Foto: Mental Helse)