19. mai 2021 Mental Helse

Hvordan hjelper vi gutta?

I dag ble det presentert en ny fagressurs for helsesykepleiere om hvordan de kan nå ut til gutta. Prosjektet er støttet av DAM-stiftelsen og er laget i samarbeid med Mental Helse.

Microsoftteams image (3)

Ressursen bygger på innspill om god praksis fra helsestasjoner som har jobbet særlig godt med dette, og er ment å inspirere helsesykepleiere over hele landet til å ta grep som ikke krever store ressurser, men som kan gjøre tjenesten mer tilgjengelig og relevant for gutter.

Silje Berggrav, som er prosjektleder, presenterte fagressursen i dag på et seminar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombudet

Silje har jobbet som prosjektleder for en rekke kartlegginger og rapporter for Redd Barna, med fokus på barn og unges digitale liv og utfordringer, vold og seksuelle krenkelser.

- Jeg har gjennomført mange fokusgrupper med unge, og jeg har sett at jenters opplevelser, tanker og erfaringer ofte har fått mer plass, mens guttenes utfordringer har kommet noe mer i bakgrunnen. Guttene har uttrykt seg på litt andre måter og gjerne litt mer lavmælt enn jentene, og jeg har ofte måttet lese mer mellom linjene for å se hva de har slitt med. Det er ingen tvil om at gutter sliter med mange av de samme tingene som jenter, men at de kanskje trenger en noe annen tilnærming fra de som jobber i hjelpeapparatet, sier Silje.

Hun har samarbeidet tett med Landsgruppen av helsesykepleiere, og vi håper at fagressursen tas godt i mot av alle som jobber med barn og unge.

Nettressursen kan du laste ned her: MH Hvordan hjelper vi gutta web

Om prosjektet

Utviklingsprosjektet med oppstart våren 2019 er nå avsluttet. Resultatet er ny kunnskap som har blitt til en omfattende veileder for ansatte i skolehelsetjenesten og andre helsearbeidere som jobber med ungdom.

Totalt sett er psykiske lidelser ganske likt fordelt mellom kjønnene, men det er store kjønnsforskjeller i forekomsten av enkeltlidelser. Kvinner er overrepresentert ved såkalt internaliserende lidelser (indre-rettet) som depresjon, angst og fobier, mens menn oftere rapporterer om eksternaliserende plager (retter seg mer mot omgivelsene) som konsentrasjons- og atferdsproblemer. Fagfolk mener dessuten at biologiske ulikheter kan være med på å forklare forskjellene i menn og kvinners psykiske helse.

Guttevennlige tilbud

Forskningsprosjektet «Hvordan skal vil hjelpe gutta» hadde som målsetning å innhente kunnskap om hva som skal til for at gutter i større grad kan oppsøke skolehelsetjenesten når de har det vanskelig. Veien til svarene har vært innom mange felt. Veilederen bygger på kunnskap fra relevant litteratur, intervjuer med fagfolk som jobber innenfor feltet.

Hjelp til hjelperne

I del 1 presenterer vi ti forslag til tiltak for å rekruttere og tilrettelegge for at flere gutter oppsøker tjenestene. Vi gir eksempler på god praksis basert på intervjuer med ansatte i skolehelsetjeneste og ved helsestasjoner som har jobbet aktivt for å nå ut til gutter. I del 2 presenterer vi noen gruppeøvelser som kan bidra til å starte praten og skape refleksjon rundt tema som maskulinitet, identitet, selvfølelse, vennskap og mental helse.

Forskningsprosjektet «Hvordan skal vi hjelpe gutta?» er finansiert av Stiftelsen DAM via Mental Helse

Flere saker fra Mental Helse