02
mai

Webinar: «Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus»

Helsedirektoratet mottok i 2022 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å videreutvikle pasientforløpene innen psykisk helse og rus, og å endre navn fra Pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus. 

Formålet med oppdraget er å forenkle forløpsarbeidet for tjenestene, styrke samhandling, bidra til likeverdige tjenester, øke kvalitet og brukermedvirkning, samt å tilpasse forløpene til brukergruppens behov. 

Nå er forslaget ute på høring og Mental Helse skal avgi en høringsuttalelse. Vi ønsker derfor å få innspill fra lokal- og fylkeslag for å få en god og representativ uttalelse. Det vil bli sendt ut et utkast til uttalelse i forkant av webinaret.

Velkommen!

02. mai 2024

Agenda:

16.00 – 16.10 – Intro til møtet

16.10 – 16.40 – Innledning av Joachim Kjennerud, seniorrådgiver i fagavdelingen

16.40 – 17.20 – Innspill og kommentarer

17.20 – 17.30 – Avrunding av møtet

Kontaktpersoner for webinaret: