Mer om YAM

YAM, Youth Aware of Mental Health, er et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge i alderen 13-17 år. Programmet bygger på god internasjonal forskning og er utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, New York, USA. Mental Helse koordinerer programmet i Norge som tilbys til ungdomstrinnet og elever i videregående skole.

Youth Aware of Mental health, som på norsk kan oversettes til «Ungdoms kunnskap om psykisk helse», fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter for å møte livets vanskeligheter og øker kunnskap om psykisk helse. Elevene lærer å håndtere og snakke om temaer som stress, kriser, depresjon og selvmord.

Siden våre første instruktører ble utdannet i 2019 har 2000 skoleelever i Norge gjennomgått undervisningen, med gode tilbakemeldinger. Bedre klassemiljø og mer åpenhet blir trukket frem som positive effekter fra skolene. Nasjonalt forum for forebygging av selvmord trekker frem YAM som eneste tiltak fra regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, «Ingen å miste» som forumet mener må innføres for alle skoleelever.

Nordland fylkeskommune går i bresjen for YAM. Etter høye selvmordstall i mange år vedtok fylkeskommunen en egen nullvisjon i 2014. I samarbeid med fylkeskommunen utdannes egne kommunale instruktører i de nordlandske kommunene, det skal ansettes en egen prosjektleder og tre av 16 skoler har fått tilbudet. Målet er at alle Vg1-elever i Nordland skal få YAM-undervisning.

YAM har vist seg å være effektivt i en studie blant drøyt 11.000 skoleelever i ti EU-land, hvor selvmordstanker og -handlinger ble redusert med 50 prosent målt etter 12 måneder.

Undervisningsprogrammet YAM gjennomføres i klassen over fem timer (2+2+1) i løpet av tre uker. Undervisningen holdes av sertifiserte instruktører. Disse har gjennomgått et femdagers opplæringsprogram utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, samt tilpasset norske forhold av Mental Helse.

Mental Helse samarbeider med Mental Health in Mind, eier av YAM internasjonalt, kontinuerlig kulturell tilpassing og implementering av YAM i Norge.

Opplæringen består av seks hovedområder:

  1. Hva er psykisk helse
  2. Selvhjelpsråd
  3. Stress og kriser
  4. Depresjoner og selvmordstanker
  5. Å hjelpe en venn som har det vanskelig
  6. Hvem kan jeg be om råd
Yam2

Beskrivelse av metode

YAM gjennomføres som klasseromsundervisning gjennom 3 uker og 5 skoletimers (2+2+1) interaktiv undervisning, med elevmedvirkning, forelesninger, plakater, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner.

I YAM-programmet forenes kognitiv, følelsesmessig og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand.

Hvorfor YAM og hvorfor klasseromsundervisning?

En av årsakene til YAMs effektivitet er at bevissthetstrening hjelper ungdommer til å komme forbi fordommer om at det er skamfullt og stigmatiserende å snakke om psykiske problemer, sykdommer og selvmord — og trener deres evne til å sette ord på følelser og snakke åpent om sine problemer med hverandre og å søke hjelp.

Professor i psykiatri og suicidologi Danuta Wassermann ved Karolinska Instituttet redegjorde i The Lancet sammen med en rekke europeiske medforskere, for resultatene fra tre selvmordsforebyggende intervensjoner for unge. Intervensjonene var:

  1. Bevissthetstreningen Youth Aware of Mental Health program (YAM) for skoleelever.
  2. Gatekeeper utdanningen Question, Persuade and Refer (QPR) for lærere og skolepersonell.
  3. ProfScreen, en screeningsmodul for profesjonelle for identifisering av sårbare unge.

Etter 12 mnd fant forskerne at YAM reduserte frekvensen av selvmordstanker og selvmordshandlinger med 50% og reduserte frekvensen av depressive tilstander og tanker med 30% sammenliknet med kontrollgruppen.

Redegjørelsen ble hentet fra multisenterstudien SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) som pågikk mellom 2009 og 2010 i 10 europeiske land og omfattet 11 110 ungdommer i alderen 14-15 år ved 168 skoler.

For spørsmål om YAM: yam@mentalhelse.no