Nasjonal helse- og samhandlingsplan gir håp

Helseminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. – Planen gir håp om tiltak for å sikre god samhandling.

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan (NHSAP) presenterer regjeringen seks hovedgrep som skal gjøre helsetjenesten mer bærekraftig. Blant annet skal den bidra til bedre rekruttering, digitalisering og en mer tilgjengelig allmennlegetjeneste.

Regjeringen lover å etablere et helhetlig pasientforløp i spesialisthelsetjenesten, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Målet er bedre behandling og samfunnsvern. Det skal utarbeides felles rutiner og avtaler som regulerer samhandling av pasientgruppen.

Videre skal døgntilbudet i psykisk helsevern dimensjoneres for å møte behovet. Planen lover å sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

– Med en nasjonal helse- og samhandlingsplan ser vi nå tegn på en bedring i samhandlingen mellom tjenestene. Barn og unge med behov for psykisk helsehjelp vil få et integrert tilbud på ett nivå. Det er svært positive til. Dette må også bli etablert i behandlingen av voksne og eldre, sier landsleder Ole-Marius Minde Johnsen.

Les også: Sykehustalen 2024 – har vi hørt den før?

Tverrfaglige ambulante team gir god effekt

Helse- og samhandlingsplanen trekker frem FACT (tverrfaglige ambulante team) som en viktig satsing.

Evaluering av modellen i Norge konkluderer med at teamene gir et bedre tilbud til personer med rusproblematikk og/eller psykiske lidelser – sammenlignet med tidligere tilbud. Pasienter og pårørende er mer fornøyde, og det er betydelig reduksjon i liggedøgn i spesialisthelsetjenesten og bruk av tvang.

– Det er positivt at regjeringen ser effekten av FACT, noe vi i Mental Helse har ment lenge. Dette ser vi også gjenspeilet i Opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor videreføring og -utvikling av FACT-teamene, er blant målene. Dette er et viktig skritt på veien for mer helhetlige og gode tjenester for denne pasientgruppen. Vi forventer at det blir satt av økte bevilgninger til arbeidet, sier Minde Johnsen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Målet er bedre samhandling mellom tjenestene og kommunene.
Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Målet er bedre samhandling mellom tjenestene og kommunene.

Kan bli endringer i regler om tvang

I juni 2023 la regjeringen frem en rapport om samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykiatrien. Regjeringen vil nå vurdere behovet for endringer av reglene om bruk av tvang i lys av funnene i rapporten.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede hvordan innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemmede best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring og tilbakeføring i samfunnet.

– Mange innsatte eller personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, har ofte komplekse og sammensatte psykiske lidelser. Dette stiller krav til tilrettelagt oppfølging. Vi er glade for at regjeringen nå ser ut til å ta utfordringene på alvor, sier Minde Johnsen.

Les også: Frivillig og god behandling gir godt samfunnsvern

Mental Helse vil fremover gå i dybden på hva helse- og samhandlingsplanen har av betydning for organisasjonen og tjenestene for personer med psykiske helseutfordringer og -lidelser.