Frivillig og god behandling gir godt samfunnsvern

Frivillig og god behandling gir godt samfunnsvern

Høringsrunden på rapporten fra Ekspertutvalget for samtykkekompetanse er over, og Mental Helse har arrangert seminar for brukerorganisasjonene i samarbeid med Pårørendealliansen og levert eget høringssvar.

Seminaret gikk av stabelen 12. oktober. Hovedvekten av de over 40 deltakerne fulgte seminaret digitalt. Seniorrådgiver Joachim Kjennerud fra Mental Helse og fagsjef i Pårørendealliansen Anne Grethe Terjesen holdt hver sin innledning og inviterte til debatt og meningsutveksling. Begge to har sittet i utvalget og beskrev en krevende jobb med å stå opp for menneskerettighets perspektivet.

På tross av høy temperatur og mange innlegg under den påfølgende debatten gikk det klart frem hva brukerorganisasjonene hadde fått gjennomslag for. Det viktigste er at at samtykkevilkåret består, og særlig at utvalget anbefaler at det bør skifte navn til «beslutningskompetanse».

Les også: Brukermedvirkere må inkluderes i alle ledd

Her kan du se hele seminaret 12. oktober

Beslutningskompetanse gjenspeiler i våre øyne mye bedre hva dette handler om, nettopp at pasienter og brukere skal ta aktiv stilling til, og aktivt velge, egen behandling – ikke bare samtykke til helsevesenets forslag til behandling.

Myndiggjør pasientene

Beslutningskompetanse myndiggjør pasientene og fremmer samhandling.

Mental Helse er enige med utvalget om at frivillig og god behandling til riktig tid gir godt samfunnsvern. Tvang skaper motstand og fører til at behandlingen mister mye av sin virkning. All god behandling skjer i samarbeid med pasienten og hensyntar pasientens ønsker og premisser.

Mental Helse støtter i stor grad utvalgets syn på tvangsmedisinering overfor det mindretallet av pasienter som ikke har effekt av antipsykotiske legemidler. Dette er svært problematisk og et område som får alt for lite oppmerksomhet. Medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingstilbud må videreutvikles gjennom forskning og behandlingsutvikling. Vi støtter særlig at det forskes på effekten en meningsfull hverdag og relasjoner har på psykotiske symptomer.

Mental Helse er langt fra enig i alle anbefalingene fra utvalget. Mental Helse er blant annet imot å senke beviskravet fra «åpenbart» til «overveiende sannsynlig» i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 annet ledd. Vi er bekymret for rettssikkerheten til pasienter og brukere.

Det videre arbeidet handler om å sikre at rapportens anbefalinger ikke blir lagt i en skuff. Beslutningstøtte skal være en ordning som legger norsk praksis nærmere våre forpliktelser til internasjonale menneskerettighets forpliktelser, da spesielt CRPD.