Anna dziubinska 348 unsplash

Aktivitet, økonomi og bolig

God psykisk helse skapes for det meste utenfor helsevesenet.

Det er viktig for den psykiske helsen å ha noe meningsfylt å gjøre, enten det er jobb, studier eller andre aktiviteter. I en arbeidssituasjon er det forebyggende å føle seg sett og verdsatt, og få mulighet til å bruke evnene sine.

Halvparten av oss vil oppleve psykiske helseproblemer i løpet av livet. De fleste blir friske, og det å være i arbeid kan bidra til raskere bedring. Yrkesrollen er en viktig kilde til sosial identitet og opplevelse av personlig verdi.

Arbeid og aktivitet kan være god medisin når man sliter psykisk og kan i de fleste tilfeller med fordel kombineres med behandling. Etter hjem og familie plasserer nordmenn jobben høyest på lista over hva som har størst betydning for ens egen psykiske helse. Samtidig er psykiske helseproblemer en viktig årsak til fravær fra arbeidslivet.

Mennesker som har fått redusert eller tapt sin inntekt/arbeidsevne, må sikres tilstrekkelig økonomisk støtte fra det offentlige. En stabil inntekt er en av forutsetningene for god psykisk helse.

Tilgang til egen bolig er en grunnleggende betingelse for å kunne etablere et trygt og selvstendig liv. Mennesker med psykiske helseproblemer kan både ha problemer med å skaffe seg bolig, og ha problemer knyttet til det å bo i den. Kommunen har et hjelpeansvar på begge områder.

Et godt sted å bo er ofte en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. Bolig utgjør sammen med helse og arbeid de tre grunnleggende hovedelementene i velferdssamfunnet.

Mental Helse vil:

  • at arbeidsgivere blir bedre på tilrettelegging og inkludering, slik at mennesker som opplever å ha psykiske helseproblemer blir gitt mulighet til å fortsette i jobben.
  • at man ikke trenger å bli «frisk» før man skal ut i arbeid, men at hjelpeapparatet har en tilnærming hvor ordinært arbeid og behandling kan og bør foregå samtidig.
  • at kommunene, uavhengig av tidligere oppholdstid i kommunen, sikrer en tilfredsstillende og trygg bolig til alle som har behov for bistand til å skaffe seg bolig og eventuelt også bistand i boligen.
  • at utgangspunktet for kommunens boligarbeid handler om at brukeren selv definerer sine ønsker, behov og mål.
  • at sosialhjelpsordningen bare skal ytes som et supplement og i ekstraordinære situasjoner. Ingen skal leve på sosialhjelp mer enn to måneder.

Arbeidslivstelefonen