Brukermedvirkning size large

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et viktig redskap for å påvirke helsetjenestene slik at de blir bedre rettet mot brukernes behov for tjenester

Brukermedvirkning er en rettighet fastlagt i flere lover. I en rekke veiledere er det gitt eksempler på hvordan brukermedvirkning kan bli ivaretatt, både for å påvirke egen behandling gjennom individuell brukermedvirkning, og for å benytte tjenestemottakernes erfaringer til å utforme kvalitetsmessig bedre systemer og tjenestetilbud.

For at brukermedvirkning skal gi reell innflytelse, forutsetter det at tjenestens utøver har kunnskap om, har forstått og erkjent at brukererfaringer vil bidra til bedre tjenester. Det krever at kunnskap om brukermedvirkning både blir bygd opp som et vedvarende opplæringstilbud i tjenestene, og at Mental Helse gjennomfører en god og systematisk opplæring av brukermedvirkere.

Brukermedvirkning i system- og tjenestevurderinger innebærer at brukerdeltakerne gjør vurderinger på vegne av en brukergruppe. Demokratisk praksis forutsetter da at brukerdeltakeren har en fullmakt fra dem han eller hun snakker på vegne av, det vil si representerer. Da kan ikke de som yter tjenestene velge hvem som skal delta fra brukerne.

Reell innflytelse på systemnivå er vanskelig å oppnå ettersom brukersiden praktisk talt uten unntak deltar i mindretall, ofte kommer sent inn i arbeidsprosesser og oftest bare deltar i arbeid med rådgivende, ikke besluttende fullmakter.
Ansatte med betegnelser som erfaringskonsulenter, eller ansatt med brukererfaring, gir mulighet for avgrenset erfaringsbidrag i tjenestene. Praksis i disse stillingene er svært ulikt gjennomført både med hensyn til innhold, rolle og deltakelse i tjenestesystemene. Slike ansatte skal aldri erstatte brukermedvirkning fra organisasjonene.

Mental Helse vil:

  • at retten til å oppnevne brukermedvirkere i tjeneste- eller systemrettet arbeid skal forbeholdes organisasjonene selv i samsvar med demokratiske regler om representasjon.
  • at det tilstrebes å oppnå bedre balanse mellom bruker- og tjenestenivå i arbeidsgrupper.
  • at det stilles krav om regelmessig opplæring i brukermedvirkning på alle tjenesteområder som omfattes av lovverket som gir hjemmel til brukermedvirkning, og på alle nivåer i disse tjenestene. Å drive kvalitetskontroll innebærer at det må foreligge standarder for de aktiviteter som skal sikres.
  • at det innføres standarder og dokumentasjon av systematisk opplæring i brukermedvirkning i alle tjenesteytende ledd – inklusive ledelsesnivå i samsvar med krav i Veilederen IS-1388, Psykisk helsevern for voksne, punkt 7.2.
  • at brukerutvalg skal innhente vurderinger fra relevante brukerorganisasjoner før behandling av større endringer i tjenestetilbudet.
  • at det fastsettes standarder for oppnevning og drift av kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at intensjonen med rådene blir ivaretatt for både somatisk og psykisk helse.
  • at det sikres brukerrepresentasjon på alle nivåer i forvaltningen.