Politikk

Igjennom politisk påvirkningsarbeid og synlighet bidrar Mental Helse til å nyansere og påvirke myndighetenes politikk. Vårt mål er at Mental Helse skal sette den politiske og faglige dagsorden innenfor psykisk helse.

10 kjernesaker for 2022-2024

  1. Helse- og skolemyndigheter samarbeider om at all skoleungdom skal gjennomføre psykisk helsefremmende undervisningsprogram og kurs som YAM og Venn1 gjennom Mental Helse.
  2. Alle skoler skal ha tilgjengelig helsepersonell med kompetanse på psykisk helse og gjerne tilknytning til BUP.
  3. Det gjennomføres en kvalitetsreform med behandlingsgaranti for psykiske helsetjenester.
  4. Døgnkapasiteten økes med 1000 døgnplasser i løpet av de neste 10 årene, hvor brukerstyrte senger utgjør en betydelig andel av dette.
  5. Det skal være en bedre balanse mellom bruker- og tjenestenivå i arbeidsgrupper, og det må bli et krav om at brukerorganisasjoner alltid inviteres.
  6. Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som gransker de psykiske helsetjenestene og selvmordsproblematikk.
  7. Utgifter for tann- og munnhelse skal dekkes av folketrygden.
  8. Det skal være et landsdekkende ambulansetilbud som har kompetanse på psykisk helse, og som har utrykningspersonell som ikke er uniformert.
  9. Det bevilges øremerkede midler til psykisk helsearbeid og til å styrke livskvaliteten til ulike minoriteter.
  10. Det etableres tverrfaglig samhandling innen rus, psykiatri, somatikk og kommunale hjelpetjenester for brukere med sammensatte utfordringer.