Hvordan få til god tilrettelegging

Vi får ofte spørsmål fra sykmeldte innringere om hvilke krav de kan sette til at arbeidsgiver skal tilrettelegge på arbeidsplassen slik at de kan komme seg tilbake i jobb.

Svaret er at tilrettelegging ikke er forklart i detaljer i lovverket, men slår fast at arbeidsgiver, så langt det er mulig, skal iverksette nødvendige tiltak for at en sykmeldt arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. (Jfr. § 4-6 i Arbeidsmiljøloven).

Videre sier loven at arbeidstaker først og fremst skal gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden. Hvis dette ikke er hensiktsmessig kan det også være aktuelt å forsøke et annet arbeid.

Men det er ikke bare arbeidsgiver som har plikter. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt i sykefraværsarbeidet. Det dreier seg om plikt til å delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner og plikt til å delta i dialogmøter.

Tilretteleggingen vil være forskjellig alt etter hva arbeidet består i og den sykmeldtes sykdom og fungering. Vi i Arbeidslivstelefonen støtter opp om at det er veldig viktig med dialog, og at den sykmeldte vil tjene på å være åpen i forhold til arbeidsevne og mulig tilrettelegging. Men det er viktig å presisere at arbeidsgiver ikke har rett til å vite diagnosen.

Eksempler på tilretteleggingstiltak

Jo tidligere arbeidsgiveren og arbeidstakeren samarbeider om tiltak for å komme tilbake i arbeid, desto større er sjansen for at den sykmeldte kommer raskere tilbake. Arbeidsgiveren skal lage rutiner, sammen med verneombudet og øvrige arbeidstakere, for å følge opp sykmeldte arbeidstakere. Videre skal arbeidstakere gjøres kjent med innholdet i rutinene og arbeidsgiver skal finne gode kortsiktige og langsiktige løsninger sammen med arbeidstakeren. Les mer her.

Her er Arbeidstilsynets tiltak som kan vurderes både for alle arbeidstakere i et forebyggingsperspektiv og for å få den enkelte arbeidstaker tilbake i jobb:

  • endring av hvordan arbeidet er organisert, planlagt og hvordan det gjennomføres
  • endring av arbeidstid, tidskrav, tempo, variasjon i arbeidsoppgavene
  • endring av eller nye arbeidsoppgaver
  • fysisk eller ergonomisk tilrettelegging
  • anskaffelse eller tilpasning av utstyr og hjelpemidler
  • opplæring eller omskolering