Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Syk kvinne med lommetørkle ligger på sofaen
Ill. Colourbox

Hvordan få til god tilrettelegging

Vi får ofte spørsmål fra sykmeldte innringere om hvilke krav de kan sette til at arbeidsgiver skal tilrettelegge på arbeidsplassen slik at de kan komme seg tilbake i jobb.

Plikter på begge sider – tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt.

Svaret er at tilrettelegging ikke er forklart i detaljer i lovverket, men slår fast at arbeidsgiver, så langt det er mulig, skal iverksette nødvendige tiltak for at en sykmeldt arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. (Jfr.§ 4-6 i Arbeidsmiljøloven).

Videre sier loven at arbeidstaker først og fremst skal gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden. Hvis dette ikke er hensiktsmessig kan det også være aktuelt å forsøke et annet arbeid.

Men det er ikke bare arbeidsgiver som har plikter. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt i sykefraværsarbeidet. Det dreier seg om plikt til å delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner og plikt til å delta i dialogmøter.

Tilretteleggingen vil være forskjellig alt etter hva arbeidet består i og den sykmeldtes sykdom og fungering. Vi i Arbeidslivstelefonen støtter opp om at det er veldig viktig med dialog, og at den sykmeldte vil tjene på å være åpen i forhold til arbeidsevne og mulig tilrettelegging. Men det er viktig å presisere at arbeidsgiver ikke har rett til å vite diagnosen.

Her er to gode artikler om sykefraværsoppfølging og tilrettelegging.

Idébankens artikkel Sykefravær krever tett oppfølging
Arbeidstilsynets artikkel Oppfølging av sykmeldte

Kontakt oss gjerne for en samtale om din situasjon og hvordan komme i god dialog med arbeidsplassen eller den sykmeldte om tilrettelegging.