Regjeringens satsing på psykisk helse utgjør en femtilapp i året

Opptrappingsplanen for psykisk helse fremstår lite forpliktende og mangelfull. 3 milliarder over 10 år til psykiske helsetiltak høres kanskje mye ut, men det tilsvarer knappe 50 kroner per innbygger i året. Vi mangler fagfolk, døgnplasser og tiltak som faktisk virker.

– Vi er glade for at opptrappingsplanen endelig kommer. Den har vi ventet lenge på. Selv om opptrappingsplanen inneholder flere gode mål og tiltak, er den lite forpliktende. Regjeringen fraskriver seg ansvaret og det mangler eksempler på konkrete tiltak med dokumentert effekt, sier landsleder Ole-Marius Minde Johnsen.

Det var Mental Helse som spilte inn behovet for en omfattende opptrappingsplan og reform av psykisk helsehjelp for over to år siden.

– Det ser ut som om regjeringen ikke har prioritert gode forebyggende tjenester som frivillige organisasjoner driver. Vi har det siste året opplevd omlegging og kutt i tilskuddsordningene, og det er det motsatte av det som står i planen; forutsigbarhet for frivillige.

Kutt i folkehelsekampanje som virker

Regjeringen lanserer ABC-metoden som en ny psykisk folkehelsekampanje, som skal rulles ut fortløpende.

– Det er gledelig å se at regjeringen satser på å utvikle ABC-metoden videre. Verdensdagen for psykisk helse er en svært vellykket folkehelsekampanje som blant annet bygger på ABC-metoden, sier Minde Johnsen, og fortsetter:

– Så vær så god; kampanjen er der, vi har drevet på i 30 år, og oppnår svært gode resultater og vi er klare til å bidra til å forsterke kampanjen. Men istedenfor har regjeringen nå kuttet tilskuddet til kampanjen i 2023.

For mye ansvar legges på skolene

I opptrappingsplanen legger helseminister Ingvild Kjerkol vekt på at det skal satses på forebygging, særlig blant barn og unge, med spesielt fokus på Ung Arena og psykisk helse i skolen. Det er veldig positivt, men Mental Helse er kritiske til at lærerne skal pålegges mer ansvar.

Mental Helse tilbyr skoleprogrammer i psykisk helse, YAM, Youth Aware of Mental Health, og Venn1. Forskning på YAM viser at tilfeller av depresjon, selvmordstanker og –handlinger halveres blant ungdom som har gjennomført programmet.

– YAM har blitt anbefalt som det viktigste tiltaket i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, og er anbefalt av regjeringens eget forum for selvmordsforebygging. Vi savner disse skoleprogrammene som tiltak i opptrappingsplanen, sier Mindre Johnsen.

– Vi står klare til å bidra

Det er svært positivt at regjeringen ser flere planer og tiltak i sammenheng.

– Får vi til et godt samarbeid på tvers vil det være et stort steg i riktig retning for bedre psykisk helse i befolkningen, sier Minde Johnsen.

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og psykiske helseutfordringer lever 15 år kortere i gjennomsnitt, enn resten av befolkningen. Regjeringen foreslår å lage en egen plan og egne tiltak for å øke levealderen til disse gruppene. Helseministeren viser i fremleggingen til at sentrale forskere, faggrupper og brukerorganisasjoner vil inviteres inn i dette arbeidet.

– Dette ser vi på som svært positivt! Vi er glade for at helseministeren inviterer til samarbeid på tvers, vi er klare til å bidra i dette arbeidet og står allerede klare med en rekke innspill, avslutter Minde Johnsen.